سامانه شما

سامانه شما (شبکه منابع الکترونیکی)  : 

سامانه شما به منظور اشتراک گذاری کتاب ها و منابع  علمی و دانشگاهی به صورت الکترونیکی و اینترنتی با جامعه علمی کشور و (دانشجویان و اساتید و دانش آموزان و...) تهیه و پیاده سازی شده است .

از اهداف قابل ذكر در رابطه با ایجاد اين سامانه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

  1. ارائه کتاب ها و منابع  علمی و دانشگاهی به صورت گسترده و در گروه ها و موضوعات مختلف

  2. کمک به دانشجویان و اساتید برای دسترسی به کتابها و منابع علمی روز دنیا

  3. امکان ثبت نام کتابخانه ها و مراکر علمی و پژوهشی برای استفاده از منابع سامانه

  4. امکان ثبت درخواست کتاب برای تمامی کاربران