پروژه های شبکه وایرلس

پروژه | شبکه های wireless

رديف

نام پروژه

شرح

تاريخ شروع

مدت انجام

آدرس و شماره کارفرما

1

نمايشگاه بين المللی جمهوری اسلامی ايران

تامين، نصب و برقراری ارتباط وايرلس

1387

2ماه

تهران- نمايشگاه بين المللی تهران

2

ذوب آهن اصفهان

پروژه انتقال اطلاعات روی بستر وايرلس(استفاده از بارکد)

1388

1 ماه

اصفهان- شرکت سهامی ذوب آهن

3

شرکت بهاران

برقراری ارتباط وايرلس

1389

يک هفته

اقدسيه- بعد از سه راه نياوران

4

بنياد مسکن انقلاب اسلامی

برقراری ارتباط وايرلس

1389

يک هفته

خيابان فاطمی- روبروی هتل لاله

5

قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران

برقراری ارتباط وايرلس

1389

سه روز

خيابان انقلاب- بين چهار راه وليعصر و کالج