پروژه های خدمات مایکرو سافت

رديف

نام پروژه

شرح

تاريخ شروع

مدت انجام

آدرس و شماره کارفرما

1

مرکز پست زنجان

راه اندازی Active Directore ،DNS ، DHCP ،  WSUS

1389

يک ماه

زنجان- اداره کل پست

2

دانشگاه آزاد رودهن

راه اندازی Active Directory ,DNS DHCP

1391

يک ماه

رودهن – مجتمع دانشگاهی

3

دیوان محاسبات کشور

Upgrading domain to 2008

1390

سه روز