پروژه های اجرای شبکه های تلفنی بر اساس IP

رديف

نام پروژه

شرح

تاريخ شروع

مدت انجام

آدرس و شماره کارفرما

1

شرکت دخانيات قشم

امنيت شبکه VPN ، اجراي WAN و VOIP

1383

45 روز

جردن . ارمغان شرقي

2

اداره کل پست استان زنجان

شبکه سيستم تلفن داخلی(GDS )

1386

دو ماه

زنجان – اداره کل پست استان

3

شرکت تجارت الکترونيک پارسيان

مخابراتی MDF

1386

يک ماه

جردن – خيابان سايه

4

اداره بندر و دريانوردی استان هرمزگان- بندر لنگه

انتقال شصت خط تلفن ثابت، دو خطE1 و دو خط Ethernet بر بستر فيبر نوری بين مخابرات شهرستان و اداره بندر و دريانوردی

1392

در حال انجام

بندر لنگه