پروژه های اجرای دوربین های مدار بسته

رديف

نام پروژه

شرح

تاريخ شروع

مدت انجام

آدرس و شماره کارفرما

1

ذوب آهن اصفهان

شبکه فيبر نوری – سيستمهای حفاظتی

1386

يک سال

اصفهان – کل محوطه ذوب آهن
و کارخانه

2

اداره کل پست استان زنجان

نصب و راه اندازی دوربين های مداربسته شهرستانهای تابعه

1388

1ماه

زنجان- اد