پروژه های امنیت شبکه

رديف

نام پروژه

شرح

تاريخ شروع

مدت انجام

آدرس و شماره کارفرما

1

بانک سينا

فيبرنوري و امنيت سوئيچ

1384

يک ماه

بهشتي . تقاطع ميرزاي شيرازي

2

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد رودهن

شبکه و امنيت CAN

1384

يک ماه

رودهن – مجتمع دانشگاهی

3

مرکز پست زنجان

پیاده سازی امنیت در لبه شبکه و شبکه LAN

1389

پنج ماه

زنجان- اداره کل پ