پروژه های تامین نگهداری و پشتیبانی شبکه

رديف

نام پروژه

شرح

تاريخ شروع

مدت انجام

آدرس و شماره کارفرما

1

مرکز پست زنجان

پشتیبانی شبکه LAN  ،WAN ،سرورها و تجهیزا زیر ساختی

1389

يک سال

زنجان- اداره کل پست

2

دیوان محاسبات کشور

پشتیبانی تجهیزات زیر ساخت شبکه LAN و سرورها

1388

5سال

 

3

سازمان پلیس ...

پتیبانی تجهیزات زیر ساخت شبکه LAN و MPLS سطح کشور

1390

3 سال