اطلاعات تماس

واحد ها پست الکترونیکی شماره تلفن فکس
تماس با واحد فروش sales@azmagroup.ir 1 شماره - 81571 (021) 88989003 (021)
تماس با واحد فنی support@azmagroup.ir 2 شماره - 81571 (021) 88989003 (021)
تماس با واحد پروژه project@azmagroup.ir 3 شماره - 81571 (021) 88989003 (021)
تماس با واحد مالی و اداری billing@azmagroup.ir 4 شماره - 81571 (021) 88989003 (021)
تماس با دبیرخانه info@azmagroup.ir 2300 داخلی - 81571 (021) 88989003 (021)