شرکت فنی مهندسی کیان ارتباطات آزما

شرکت فنی مهندسی کیان آزما         
  • ارایه خدمات طراحی و پیاده سازی سیستمهای مخابراتی ارتباطات سیار و تلفنهای ثابت کم ظرفیت و پر ظرفیت و سیستمهای انتقال .