نمایندگی های گروه

 نمايندگی های گروه آزما :
  1. نمايندگی انحصاری فروش فيبر نوری و تجهيزات Passive برند Mercury Daewoo

  2. نمايندگی انحصاری توکن  Secure Metric Product با برند ST3

  3. نمايندگی فروش شرکت های فن آوا - آسيـا تـک(ADSL)

تصویر نامه نمایندگی Mercury