گواهی احراز هویت الکترونیک

گواهی احراز هویت

گواهی احراز هویت الکترونیک، شناسه هویتی فرد می باشد که با استفاده از آن می تواند خود را در محیط هایی مانند وب سایت، سیستم عامل و .. معرفی کند. از آن جا که شناسه هویتی یک موجودیت منحصر به فرد می باشد و همچنین باید صحیح و دقیق باشد، گواهی احراز هویت نیز چنین ویژگیهایی را دارد. زیرا یک مرکز صدور گواهی ، قبل از صدور گواهی، ابتدا آن را به طور دقیق و مطمئن احراز هویت می کند. بدین سان وقتی یک فرد، گواهی خود را به عنوان شناسه هویتی خود ارائه می کند، می توان از درستی اطلاعات شناسه مطمئن بود. همچنین به دلیل اینکه گواهی الکترونیکی (بعنوان مثال امضاء الکترونیک )به هیچ وجه قابل تغییر نیست، امکان جعل آن و استفاده توسط موجودیتی دیگر وجود ندارد.این گواهی جهت احراز هویت مالکان گواهی الکترونیکی به منظور اعمال کنترل دسترسی جهت ورود به سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرد. از این گواهی می توان برای ورود به سیستم از طریق احراز هویت مبتنی بر کلید عمومی در سیستم های عامل مایکروسافت استفاده نمود. از طریق این گواهی می توان با استفاده از توکن امنیتی عملیات ورود به سیستم را انجام داد.

Posted in توکن و امضای الکترونیکی on Nov 05, 2018

امتیاز شما


  گواهی مهر زمانی و امضای دیجیتال   :مقاله قبلي      مقاله بعدي:    پروتکل آنلاین وضعیت گواهی OCSP