آزما بلاگ

  • مهر زمانی

    امضای دیجیتالی است که دارای تاریخ و ساعت می باشد و گواهی می کند که محتویات آن در زمان مشخصی امضا شده اند.

  • همه چیز درباره امضای دیجیتال

    امضای الکترونیکی عددی بزرگ است و به صورت رمز و کد می باشد ، این عدد در حقیقت یک عدد انحصاری است و به فرد متقاضی کد خاصی به عنوان امضای الکترونیک داده می شود. وقتی روی یک سند الکترونیک مانند سند الکترونیکی یک قرارداد، نامه های اداری، فرم های الکترونیکی و غیره امضای دیجیتال انجام می شود، با استفاده از آن گواهی، فرد می تواند به سادگی هویت امضاکننده سند را تشخیص دهند، زیرا گواهی الکترونیکی هر فرد، شناسه ای یکتا و منحصر بفرد است .