شرکت ارتباطات فناوری آزما

شرکت ارتباطات فناوری آزما

ارائه خدمات مخابراتی موبایل و اجرای پروژه های مخابراتی و فیبرنوری ارتباطات سیار و تلفنهای ثابت