فاوا آزما

طراحی  و پیاده سازی پروژه هایی در زمینه :
  • تولید سخت افزار مورد استفاده در زیر ساخت کلید عمومی

  • تولید نرم افزار مورد استفاده در زیر ساخت کلید عمومی

  • ارائه خدمات گواهی الکترونیکی

  • ارائه سرویس امضای دیجیتال

  • امنیت اطلاعات

آدرس .بسایت : http://favaazma.com