مجوز ها و گواهینامه ها

مجوز ها و گواهینامه ها

مجوز ها و گواهینامه ها
 مجوزهای گروه آزما :
  1. Provider پهنای باند اینترنت ، اینترانت و ترانزیت بر روی بسترهای فیبر نوری و بی سیم با مجوز Servco به شماره 41-95-100
  2. مجوز VOIP از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی
  3. مجوز شورای عالی انفورماتيک به شماره 93019-27/20 از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری
  4. مجوزRegistration Authority از مرکز صدور گواهی الکترونيکی ميانی عام(RA)
  5. مجوزCertification Authority از مرکز دولتی صدور گواهی الکترونيکی ريشه(در حال دريافت مجوز)